[:es]Bases 2017[:eu]Oinarriak 2017[:en]Application & rules 2017[:]

[:es]bases

Condiciones de participación

– Podrán presentarse a esta convocatoria realizadores/colectivos de cualquier nacionalidad, con una sola obra producida entre 2015-2017.

– Las obras deben ser creaciones audiovisuales para la danza/movimiento y viceversa, de una duración máxima de 15 min. Quedan fuera de esta convocatoria los vídeos que únicamente registren un espectáculo de danza.

– Las obras serán originales y todos los derechos estarán en posesión de los autores.

Inscripción y selección

Plazo de inscripción finalizado.
Nueva convocatoria en 2018.

Premios

Zinetika 2017:
500 euros

Mejor director 2017:
500 euros

Zinetika presentará su selección oficial a los festivales con los que colabora, para fomentar la difusión de estas obras.

Zinetika es un evento no lucrativo, la inscripción de su obra en el Festival implica la conformidad con las bases. Los derechos de autor de las obras serán cedidos para las proyecciones, o actividades del Festival (exposiciones, catálogos, folletos y otras acciones promocionales exclusivamente en relación con el festival). El artista asume toda la responsabilidad ante terceros y la ley, por cualquier reclamo sobre la autoría, originalidad y contenido de la obra presentada. La organización se reserva el derecho de interpretación de las bases.

[:eu]bases

Parte-hartze baldintzak

− Deialdi honetara edozein nazionalitateko egile/talde aurkeztu daiteke, 2015-2017an ekoiztutako obra bakarrarekin.

− Obrek dantza/mugimendurako, eta alderantziz, ikus-entzunezko sormen lanak izan behar dute, 15 minutuko gehienezko iraupena izango dutelarik. Dantza ikuskizun bat era soilean erregistratzen duten bideoak deialditik kanpo geldituko dira.

− Obrak originalak izango dira eta eskubide guztiak egileen esku egongo dira.

Izen-ematea eta aukeraketa

Izen-emate epea bukatu da.
Deialdi berria 2018an.

Sariak

Zinetika 2017:
500 euro

Zuzendari onena 2017:
500 euro

Selekzio ofiziala Zinetikarekin sarean lan egiten duten jaialdiei aurkeztuko zaie, lan hauen zabalkundea sustatzeko.

Zinetika Videodance Festival irabazi-asmorik gabeko ekitaldia da, obra jaialdian inskribatzeak azken honen oinarrien onarpena dakar. Era berean, obraren egileak erreprodukzio eta erakusketa eskubideen lagapena egingo du, jaialdiari lotutako ekintzetarako beti ere: erakusketak, katalogoak, bideoak, liburuxkak eta jaialdiari lotutako bestelako promozio ekitaldiak. Artistak legearen eta bestelakoen aurreko erantzukizun osoa bere gain hartuko du, aurkeztutako obraren egiletzaren, originaltasunaren edota edukiaren erreklamazioa dela-eta. Jaialdiko antolakuntzak oinarrien interpretazio eskubidea beretzat gordetzen du.

[:en]bases

Participation terms and conditions

– The call is open to filmmakers/collectives of any nationality, which may present a single work, produced between 2015-2017.

– The works must be visual creations for dance/movement and vice versa, of a maximum duration of 15 min. Videos that only record a dance show are excluded from this call.

– The works must be original and all rights must be held by the authors.

Registration and selection

Registration deadline completed.
New call in 2018.

Awards

Zinetika 2017:
500 euro

Best director 2017:
500 euro

Zinetika will submit its official selection to festivals it collaborates with, to promote these works.

Zinetika is a non-profit event and registration at the Festival implies compliance with the rules. The copyright of the works will be transferred to the Festival’s projections or activities (exhibitions, catalogues, brochures and other promotional actions exclusively in relation to the festival).
The artist assumes all responsibility to third parties and the law, for any claim on the authorship, originality and content of the presented work. The organization reserves the right to interpret the bases.

[:]